Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Zábavná společenská hra o manželství¨, výchově a vzdělání

   Vedoucí hry rozmnoží neúplné citáty tak, jak vám je níže podáváme. Rozdá kopie zúčastněným hráčům s tím, aby texty citátů co nejpřesněji zkompletovali. Hru ukončí, když se přihlásí první hráč, který všechny citáty doplnil. Vedoucí hry pak přečte citáty v jejich přesném znění a hráči si zaznamenávají body:za citát doplněný bez jediné chyby – 2 body, za dobře doplněný citát s drobnou chybou nebo drobnou vynechávkou – 1 bod, za neúplný citát, byť i částečně doplněný – 0 bodů.
   Hráči si pak sečtou body a srovnají výsledky. Hráči s nejvyšším počtem bodů (tedy výherce) může vedoucí žertovným způsobem prohlásit za zvláště rizikového partnera pro manželství, neboť stále hledá ospravedlnění svých hříšných myšlenek nebo i skutků autoritou významných myslitelů. Svou zběhlost v této chytristice právě prokázal.

Doplňte neúplné výroky o manželství, každou tečku nahraďte jedním písmenem:

1.M..ž...t.í j. .lo, .l. n.v.h..t.l..      (Menandros, 342-291 př.n.l., řecký dramatický básník)
2.B..ít.-.. se .amo.., ..žeň.. .e       (Čechov, A. P., 1860-1904, ruský spisovatel a dramatik)
3.Č.s..í mu.. s. ž... ..chl., m...ř. n...y   (Cervantes S. Miguel, 1547-1616, španělský spisovatel)
4.Kd. .i n....l ž.n., .oho j.k. by by.. jen .ůl   (Talmud, 3.-5. stol.)
5.P..d svat... ..j ,č. ot..ř.ny, po ….bě j. n..ůl př..ři  (Franklin Benjamin, 1706-1790, americký fyzik)
6.Př....ším v m......... je .utn. ch.b. .ná., ni..li ne..vi..t (Erasmus Rotterdamský, 1467-1536, holandský humanista)
7.M.. . ž..a d.hr....y vyt..ř.í te..ve sku..č...o .l.v.ka  (Freuerbach Ludwig, 1804-1872, německý filozof)
8.J...a .ádk. . m....... u mne ..ojí v.c energie ..ž p.t t..k..ých  .onfe....í  (de Gaulle Charles, 1890-1970, francouzský prezident)
9.Po.t. m........í .so. .a. .ěž.., ž. .e .usí dát do.r.m..y dva, .by je u.e.li, ně..y i .ři  (Dumas Alexander ml., 1824-1895, francouzský dramatik)

Řešení
1.Manželství je zlo, ale nevyhnutelné.
2.Bojíte-li se samoty, nežeňte se.
3.Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.
4.Kdo si nevzal ženu, toho jako by bylo jen půl.
5.Před svatbou měj oči otevřeny, po svatbě je napůl přivři.
6.Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět.
7.Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka.
8.Jedna hádka s manželkou mne stojí víc energie než pět tiskových konferencí.
9.Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dohromady dva, aby je unesli, někdy i tři.

Doplňte neúplné výroky o škole, výchově a vzdělání, každou tečku nahraďte jedním písmenem:

1.Uč.b.i.ce ma.í .ý. váb.vé   (J. W. Goethe, 1749-1832, německý básník a spisovatel)
2.Co ..li dě..n. b.ti m., děl..ím se n..lép. uka..je  (J. A. Komenský, 1592-1670, český pedagog)
3.k..e, já rá. se p..učím od š..chet..ch  (W. Shakesperae, 1564-1616, anglický spisovatel)
4.Za .š., co .e ve ..ě ..bré.o, .děč.m, kn..ám  (M. Gorkij, 1868-1936, ruský spisovatel)
5.Vzd..áv.ti .ucha j. p..vě ta. p.t.eb.o j.k. ži.iti tě.o (Cicero, 106 - 46 př. n. l, římský právník)
6.R.d.nn. .ých... mlá..že .est .rvn.m .ákl.de. .ids..ho bl.ha (G. W. Leibnitz, 1646-1715, německý filozof a fyzik)
7.K.o p.kr.ču.e ve vě..ch, a.e up..á v mr.vn.sti, víc. up.dá, n.. .okr.čuj.. (Aristoteles, 384 – 322 př. n. l., starořecký filozof)
8.V.ch..a .. n.jv.t.í a nejn.sn.d...í pr..lém, .te.ý .ů.. ..t ulo..n čl..ě.u (I. Kant, 1724 – 1804, německý filozof)
9.Mn.zí j.n pr.to ner..um..í hl.s. př.ro.y, poně..ž ji. za.ní.á př...š .edn.d.še (A. Schopenhauer, 1788 – 1860, německý filozof)
10.N..dy j..m n.věř.., že b. vl.hy ne.. vro..n. zr.čn.st d.síci .ohl. ús.ěch. b.z pi.nos.i a v.trv.lé pr.ce (Ch. Dickens, 1812 – 1870, anglický spisovatel)

Řešení:
1.Učebnice mají být vábivé.
2.Cokoli děláno býti má, děláním se nejlépe ukazuje.
3.Co mne se tkne, já rád se poučím od šlechetných.
4.Za vše, co je ve mně dobrého, vděčím knihám.
5.Vzdělávati ducha je právě tak potřebno jako živiti tělo.
6.Rodinná výchova mládeže jest prvním základem lidského blaha.
7.Kdo pokračuje ve vědách, ale upadá v mravnosti, více upadá než pokračuje.
8.Výchova je největší a nejnesnadnější problém, který může být uložen člověku.
9.Mnozí jen proto nerozumějí hlasu přírody, poněvadž jim zaznívá příliš jednoduše.
10.Nikdy jsem nevěřil, že by vlohy nebo vrozená zručnost dosíci mohly úspěchu bez pilnosti a vytrvalé práce.

KV - Ilustrační foto:flicker.com

Přihlášení