Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Je ještě vůbec slušné líbat ruku … aneb lekce Gutha- Jarkovského

Je ještě vůbec slušné líbat ruku … aneb lekce Gutha- Jarkovského

Jak podat ruku od práce zamazanou?
Jednáte správně, nepodáte-li ruky dámě dříve, dokud ona sama tak neučiní. Ruku podává dříve dáma pánovi právě tak jako starší pán mladšímu nebo představený představenému. Výjimku nutno připustiti mezi dobrými známými; mladší dáma čeká, až jí podá ruku stařec. Mezi známými vůbec a ve družné zábavě nebéře se toto pravidlo na váhu tak těžkou a pán může známé mladší dámě podati ruku dříve, rovněž dámě, o níž s bezpečností víme, že ruku nám podá.
   Není neslušností, nechá-li dáma na rukou rukavice, sedí-li například v restauraci nebo v zimě. bylo by ovšem správnější podávati ruku bez rukavice. Dělník, jehož pravice je od práce zamazána, sám ruku nepodává. Jsou-li okolnosti takové, že by ruku podati měl anebo ruku podávanou přijmouti, omluví se náležitě. Má-li při práci zástěru, aspoň ruku otře. Naprosto je neslušno, ba dokonce urážlivo, kdybych, přijav pravici dělníka pracujícího, potom sám svoji ruku otíral, snad i s posuňkem odporu nebo ošklivosti.
   Paži podáváme dámě obyčejně pravou, když dámě přísluší čestné místo po straně pravé, ale nepozastavujte se nad tím, když levou. Význam podání paže je ten, že muž nabízí ženě svoji ochranu, například v davu, v tlačenici, a tu ovšem musí mít volnou pravici. Razí-li dámě cestu množstvím, vždycky snáze tak činí pravou rukou. Odtud také zvyk, že ženich k oltáři má nevěstu po pravici, manžel od oltáře pak svoji choť po levici: sňatkem vzal ji pod svoji ochranu, nikoli že jemu jako manželi náleží místo čestné.

Líbati ruku jemnou jako hedvábí...
Pozdravu slavného „rukulíbám“ užíváme co nejméně a to jen vůči starším a vážným dámám, až i tu možno pozdravu tomu se vyhnouti. Ovšemže není třeba, užijeme-li tohoto pozdravu slovného, doprovoditi jej skutkem, tj. skutečným políbením ruky, a také, když už ruku skutečně líbáme, dotvrzovati to slovy. Konec konců dlužno také uvážiti, že dobou jest původní smysl tohoto výrazu valně setřen a že úporný boj proti němu jest poněkud upřílišněný, i když stavíme se proti němu. Líbáte-li ruku jemnou jako hedvábí mladistvou jako růže v rozpuku a také tak vonící, jestliže pak při tom pocítíte slabý stisk který vám projede tělem jako elektrická jiskra, svět se proto nezboří – možná že právě naopak... Mluviti o nedemokratičnosti tohoto pozdravu nemá smyslu, ač je pravda, že může býti výrazem poníženosti někdy nevhodné (muž muži!), a možno jej snésti jen jako výraz zvláštní, ale nikoli povinné galantnosti. Vůči dámám starým je to projev úcty, stejně vůči matce – ale to už netýká se společnosti, to je věcí rodinné intimity.

Kdy vůbec dáma pozdravuje dřív?
Známý vás pozdravil a na vás nepohleděl? Ne, to nepozdravoval vás, nýbrž snad někoho jiného. Pozdravujíce, hledíme vždy na osobu pozdravovanou, sice přímo jí do tváře či do očí, ale nikoli upřeně. Pozdrav dlužno provázeti přiměřeným výrazem tváře, respektive oka, buď úctyplným, anebo přívětivým a vlídným.
   Jde-li dáma s pánem, ať zavěšena či ne, nutno k ní míti větší ohled nežli k pánovi; ale také dáma je povinna ohledem ke známému, kterého pán pozdravuje nebo jemu na pozdrav odpovídá. Tu dáma vždycky – i když druhého pána nezná – mírným pokynem hlavy, který nestojí žádné námahy, a s tváří nikoli nepřívětivou aniž lhostejnou pozdraví spolu. A může-li dáma sama jdoucí dříve pozdraviti známou dámu jinou, jdoucí s neznámým jí pánem? Může bez rozpaků, tím spíše, když například dáma s pánem jdoucí dobře nevidí. Pozdrav platí ovšem toliko dámě a nikoli pánovi, ačkoli pán ihned sám také zdvořile pozdraví, kterýžto pozdrav nepokládá se za odpověď.
   A kdy vůbec dáma pozdravuje dřív? Případy jsou arci také přerozmanité. Obecně možno říci, že má povinnost pozdraviti dámu starší a může vždycky pozdraviti starce, zvláště takového, o němž je patrno, že zrak i sluch mu dobře neslouží, slovem vetchého, jakými býváme tak od osmdesáti let, někdy i dřív. Dívky pozdraví bez rozpaků takzvaného staršího, ženatého pána arci známého. Ale dáma zaměstnaná v kanceláři, ať mladá nebo stará, vstoupivši do svého úřadu, vždycky pozdraví dříve. Také dáma, navštěvující kancelář, přičemž však klaněti se nebude, ani ne vysokým hodnostářům kteří, dvorní jsouce, pospíší sobě, aby dámu v té věci předešli.

Komu je kdo první představován, ten je váženější
Nelze společensky pustiti se do hovoru s dámou, které jsme nebyli představeni, nebo, nelze-li jinak, sami se nepředstavili. Velmi často a hladce vyhneme se rozpakům, požádáme-li přímo, abychom byli představeni, zvláště když společníci nevědí, nebo nemohou věděti, že jsme dosud seznámeni nebyli s osobou, o kterou jde.
   Osobě, které představujeme osobu jinou, dáváme tímto způsobem přednost a představujeme vždy pána dámě, osobu mladší osobě starší, osobu druhou osobě vážnější, podřízeného představenému atd. Obecně se sluší seznámiti osobu, se kterou se setkáváme, s osobou, která nás provází, pakli se obě dosud neznají. Přisedne-li kdo ke společnosti, je na něm, aby se buď dal představit svým známým u stolu nebo se představil prostě sám. Samotná dáma se však prvá nepředstaví, té představí se nejstarší ze stolovníků pánů, který pak představí ji ostatním, ačli seznámení vůbec je žádoucí. Je-li mezi ostatními stará dáma, dáma nově přibyvší představí se jí, načež tato ji pak seznámí s ostatními a led je prolomen.
   Jsou-li dvě osoby představeny jen běžně, mimochodem, nikoli za příčinou bližšího seznámení, tedy toliko pro formalitu, nevyplývá z toho ještě nezbytná povinnost pozdějšího pozdravování. Arci, zde záleží mnoho na konkrétních okolnostech. Tak například, znáte-li se již dříve „od vidění“ nebo setkáte-li se brzo poté. Osloviti dámu pán, aniž jí byl představen, nesmí, ať je ženatý, nebo svobodný, ani za účelem zábavy, ani „za účelem přátelství“. Jenom náhodný styk, například na dráže, v tramvaji nebo na některém veřejném místě, opravňuje ku výměně některých zdvořilostí – a dost!


Zdroj: Společenské klasobraní, Jiří St. Guth-Jarkovský, nakl. Plot, 2005,plot.xtr.cz

Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení