Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Advokáta vybírejte

  Mezi nejdůležitější kritéria dobrého advokáta patří bezesporu specializace, ochota komunikovat se svým klientem, dobrá pověst ať už z referencí známých či jiných dostupných zdrojů a v neposlední řadě také vzdálenost advokátní kanceláře od vašeho místa bydliště. Pro základní orientaci se vyplatí navštívit internetové stránky několika advokátních kanceláří, kde lze zpravidla najít základní informace o podmínkách právního zastoupení, včetně orientační výše odměny. Kompletní seznam advokátů lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory.

   Samozřejmě je velmi vhodné oslovit advokáta, se kterým má dobré zkušenosti někdo z Vašich přátel či známých.  Pokud jste již byli v minulosti s nějakým advokátem v kontaktu, můžete se obrátit na něj,  i když se sám danou problematikou nezabývá, může vám doporučit kolegu, kterému důvěřuje.

   Jednání s vybraným advokátem obvykle začíná telefonickým dohodnutím termínu schůzky. V rámci první konzultace advokát zjistí předmět právního zastoupení a seznámí klienta s dalším možným postupem. Zároveň seznámí klienta s výší své odměny, resp. způsobem jejího stanovení, a všemi dalšími předpokládanými náklady. Mezi nimi se jedná zejména o náhradu hotových výdajů (soudní poplatky, cestovní výdaje, poštovné, znalecké posudky atd.) a náhradu za promeškaný čas. Pokud se dohodnou, advokát připraví mandátní smlouvu, jíž převezme právní zastoupení klienta. V této, popř. další, smlouvě bude uveden výpočet odměny, výše zálohy, způsob vyúčtování nákladů atd.

Jak na to, potřebujete-li advokáta specialistu
Pokud se Váš problém týká některé ze speciálních oblastí, je dobré obrátit se nejprve na některou z uvedených nevládních organizací. Jedná se o takové situace a problémy, se kterými se advokáti zpravidla běžně nesetkávají. Mohou jim proto chybět potřebné odborné neprávní znalosti nebo speciální praktické dovednosti. Můžete například potřebovat nejen právní pomoc, ale i psychologickou podporu nebo sociální služby, může být nezbytné spolupracovat se soudními znalci specifického zaměření apod. Váš problém může být také velmi složitý a vyžadovat komplexní řešení a pomoc, kterou vám advokáti nemohou poskytnout, protože pro to nemají časovou nebo personální kapacitu. Specializovanou právní pomoc může být vhodnější vyhledat, pokud jste například obětí domácího násilí, znásilnění, týrání, diskriminace, obchodování s lidmi apod. Stejně tak může být spolupráce s neziskovou organizací vhodná například pro žadatele o azyl nebo jiné cizince. I v případě, že se vám specializovaná nevládní organizace nebude moci věnovat, může vám doporučit advokáta, který se dané velmi specifické právní oblasti dostatečně orientuje.
 
Jak se s advokátem domluvit na ceně
   Služby advokáta a vůbec celé soudní řízení rozhodně nejsou levnou záležitostí. Výše odměny advokáta musí být přiměřená především složitosti a časové náročnosti práce pro klienta. Vždy záleží na individuální dohodě mezi advokátem a klientem, jaký povolený druh odměny v daném případě zvolí.  Nejčastější formou odměny bývá takzvaná smluvní odměna, vycházející většinou z hodinové sazby advokátní kanceláře nebo z hodnoty věci, anebo tzv. odměna mimosmluvní, která je stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem. Hlavní výhoda smluvní odměny spočívá v tom, že klient je hned na začátku obeznámen s cenou právních služeb bez ohledu na délku sporu či jeho vývoj. Smluvní odměna podle hodinové sazby je dána výší sazby a časovou náročností poskytnutých právních služeb. Výše sazby bývá přímo úměrná zkušenostem a úspěšnosti, tedy i jménu a popularitě advokáta. Sazby začínají na 500 Kč, ale renomované advokátní kanceláře požadují i 5 000 Kč za hodinu. Delší spor se tedy může pěkně prodražit!

   Další možnost je smluvní paušální měsíční odměna, která se používá v případě dlouhodobého zastupování klienta. Máme ale také možnost využít služeb firem, které se zabývají financováním klientů, kteří na právní zastoupení nemají finanční prostředky, ale přitom jejich šance u soudního sporu uspět jsou vysoké. Takové firmy zaplatí soudní výlohy a podobné náklady spojené se soudními spory a v případě výhry svého klienta si ponechají polovinu vysouzené částky. Smluvní odměnu podílem na výsledku věci mohou u nás advokáti užívat spíše výjimečně – na rozdíl např. od USA. Existují firmy, které se zabývají financováním soudních řízení za podíl na vysouzeném plnění. Řešením to může být v případě, kdy klient má sice velmi dobré vyhlídky na úspěch, ale prostředky na financování soudního řízení nemá. Firma po posouzení případu poskytne peníze a přebere riziko prohry soudního sporu, ovšem v případě úspěchu si ponechá i polovinu vysouzené sumy.
 
Další náklady soudního řízení
Daň z přidané hodnoty není v odměně advokáta zahrnuta a je-li advokát jejím plátcem, je třeba jí připočíst. Je plánované zvýšení dosud platné 5% sazby, a tak služby advokátů klientům ještě prodraží. Náhrada nákladů řízení, která se klientovi přiznává rozhodnutím soudu, obsahuje odměnu advokáta určenou podle vyhlášky č. 484/2000vSb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování v občanském soudním řízení. Například ve sporu o zaplacení pohledávky 100 000 Kč činí tato odměna 19 500 Kč. Je zřejmé, že takto vypočtená odměna se může značně lišit od odměny skutečně zaplacené klientem advokátovi, zvláště byla-li mezi nimi sjednána odměna smluvní. Soudní poplatky jsou vedle odměny advokáta většinou nejvyšším výdajem při soudním sporu. Stanovují se buď procentem z hodnoty předmětu sporu nebo pevnou sazbou. Je-li hodnota předmětu sporu nižší než 15 000 Kč, soudní poplatky činí 600 Kč, nad 15 000 Kč pak 4 %. Současně s podáním žaloby o zaplacení pohledávky 100.000 Kč je tedy nutno zaplatit soudní poplatek 4 000 Kč.

Kv - Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení