Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Lešení?Co potřebujete vědět?Než si zakoupíte lešení, měli byste se alespoň stručně seznámit s nejpodstatnějšími pojmy a předpisy (mimochodem velmi přísnými), které se váží na používání lešení:

Zákonné požadavky na lešení a bezpečnost práce.
1. Montáž a demontáž - lešení se musí provádět podle oficiální dokumentace výrobce. Lešení smějí montovat pouze osoby, které byly proškoleny a prokázali požadovanou znalost montážního návodu. Při montáži lešení jedním pracovníkem (pokud to povoluje návod) nesmí přesáhnout hmotnost jednoho dílu 20kg. V každém případě doporučujeme, aby se montáže zúčastnili minimálně 2 osoby. Při montáži se smí používat pouze originální a nepoškozené součásti a díly.
2. Používání - lešení smějí používat pouze pracovníci po instruktáži o používání lešení. Pojízdné lešení musí být postaveno, posunováno a používáno na rovném a dostatečně únosném podloží; v opačné případě je nutné používat podkladky pro plošné zatížení (tzv. lešenářské prkno min. 20x30x3cm). Sestavené lešení nesmí mít větší odklon od svislé osy jak 1%. U vysokých lešení se smí současně pracovat pouze na jedné plošině, ostatní slouží pouze jako odpočívadla při stoupání. Ve venkovních prostorách se mohou používat pouze lešení s max. pracovní výškou 9 metrů!!. Vyšší sestavy je povoleno používat pouze v uzavřených prostorech (průmyslové haly, sklady …).
3. Manipulace - před předáním do provozu je nutné konstrukci lešení prohlédnout, přezkoumat stabilitu a vyzkoušet pojezd a zkontrolovat správnost, úplnost a účinnost všech zajištění. Lešení se posouvá podélně a pomalým tempem. Je nutné se vyhýbat překážkám a nárazům. Posun na nerovné ploše je dovolen pouze při sklonu max. 3 %. Při posouvání lešení nesmí být na lešení žádné osoby a materiál.
4. El. proud - pokud při stavbě a používání lešení hrozí nebezpečí, že nebude možné dodržet bezpečnou vzdálenost od elektrických vedení podle ČSN 34 3108, 34 13112 je nutné o stavbě informovat provozovatele stavby.
5. Pomocné plošiny - Na lešenové věže o výšce vyšší jak 5 metrů se smí vystupovat pouze vnitřkem lešení. Maximální svislá vzdálenost mezi pomocnými plošinami je 4 metry. Pracovat je dovolené vždy jenom na jedné plošině (ostatní podlážky slouží jako odpočívadla) Seskakování, popř. házení materiálu nebo nářadí je nepřípustné. Lešení lze používat jenom za předpokladu, že, podlážka je ze všech stran zajištěna.
6. Zajištění stability - Jsou-li předepsány stabilizátory - výložníky, musí být namontovány a funkční, jsou-li předepsány závaží musí být namontována a zajištěna proti posunutí. Jsou-li součástí výbavy kotvící tyče do stěny musí být naistalovány.
7. Bezpečnost - Lešení s podlahou vyšší jak 1,5 metru musí mít podlahu plošiny zajištěnu okopovými lištami a volné okraje plošiny musí být zajištěny jednotyčovým zábradlím. U lešení s plošinou vyšší jak 2 metry to musí být zábradlí dvoutyčové.
8. Pojezdová kola - jako kola se musí používat pouze kola schválená výrobcem, nesmí se používat bantamová kola. Kola by měla být opatřena brzdou.
9. Povětrnostní podmínky . Při použití ve volném prostoru do síly větru 8m/s (stupeň 5, dle mezinárodní Beaufortovy stupnice), při větší rychlosti větru nebo po ukončení práce je nutno lešení přesunout do chráněného prostoru, nebo odmontovat, event. vhodným způsoben zajistit proti převrhnutí. Lešení se nesmí stavět a používat, když mezní venkovní teploty přesáhnou –10 0C a +500C
10. Konstrukční úpravy - vzájemná montáž několika lešení popř. kombinace s jinými stavebnými díly není dovolená. Instalování zvedacích zařízení na lešení je nepřípustné.

Uvedené pokyny představují pouze výtah nejdůležitějších pokynů, nenahrazují obsah následujících norem!
ČSN 73 8101 – obecná a společná ustanovení, ČSN 73 8102 - pojízdná a volně stojící lešení. Tato norma je identická s německou normou HD 1004 a mezinárodní normou DIN 4422.

Návody, certifikáty.
Kopie návodů nejčastěji u nás prodávaných lešení a povinných dokumentů si můžete stáhnout z našich internetových stránek na adrese www.contia.cz rubrika Tipy a návody
Vzhledem k tomu, že na lešení je nutné Prohlášení o shodě, můžete si tato prohlášení a certifikáty Úřadu bezpečnosti práce stáhnout z našich internetových stránek na adrese www.contia.cz rubrika Dokumenty.

Přihlášení