Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Zesilování a rekonstrukce základů

Zesilování a rekonstrukce základů

Požadavek na zlepšení a zvýšení únosnosti stávajících základů vznikne u starších budov obvykle z následujících důvodů:
1.Na stavbě se začnou objevovat trhliny či jiné poruchy (např. křížení dveří, oken). To signalizuje změny v podloží a tím i změny původních základových podmínek. Příčinou může být třeba prasknutí vodovodního řadu či kanalizace nebo novostavba v blízkosti stávajícího objektu (může přitížit základovou zeminu nebo v ní změnit vodní režim)
2.Dožije původní hydroizolace budovy.
3.Plánované dispoziční změny způsobí přitížení některé části základů (půdní vestavba, zvýšení domů nástavbou podlaží).
Objeví-li se tedy statické poruchy, vlhkost či plánujete-li dispoziční změny, je třeba posoudit stávající základy. Z praxe je známo, že dochované výkresy – obzvláště z 1. republiky – většinou neodpovídají skutečnosti. Stavitelé totiž na základech šetřili  vždyť je není vidět.

Způsoby zesílení či prohloubení základů
V případě jakýchkoliv poruch, jež signalizují změny v podloží, je potřeba přizvat statiky. Ti sondami zjistí skutečný stav základů i stav základové zeminy, případně i úroveň hladiny spodní vody. Teprve potom lze navrhnout nejvhodnější metodu úprav stávajících základů.
Nejběžnějším prohlubováním základů, případně jejich rozšiřováním, je podezdění nosného zdiva. Může dojít i k celkovému nahrazení původního základu -  ten býval nezřídka jen z volně loženého lomového kamene bez pojiva. Podezdívá se po jednotlivých záběrech max. 1,5 m dlouhých, vždy vystřídaně a s řádným dotažením nového základu pod původní zdivo.
Pro hlubší založení se pak používají mikropiloty, jež se odvrtají do potřebné hloubky. Pomocí válcovaných nosníků nebo železobetonových pásů se do nich pak přenese zatížení ze zdiva.
Podloží lze zpevňovat i tzv. tryskovou injektáží, kterou nabízejí odborné firmy. Při ní dojde k výraznému zvýšení únosnosti. Základová zemina se zkvalitní a vlivem odpovídajícího tlaku dojde i k řádnému „dotažení“ nového základu pod původní základové zdivo.
Problematika zpevňování, rekonstrukce a zesilování základů všech budov a objektů je velmi specifická. Nutno ji proto řešit vždy pro daný objekt, aby byla zvolena co nejlepší technologie a cena odpovídala nutným požadavkům. Rovněž je nutná znalost podloží a celé stavby.

Poruchy nosných stěn
Většina rodinných domů je stěnové konstrukce, zdi jsou vyzdívány z kusového staviva kamenného, keramického (cihly, tvarovky), v poslední době i pórobetonového. K vlastnostem těchto konstrukcí patří velmi dobrá únosnost v tlaku, ale nízká v tahu. Tuto vlastnost stavitelé znají již po staletí. Proto byly do stěn vkládány nejprve ocelová táhla – kleštiny, později to byly železobetonové věnce (počátek se datuje do období mezi dvěma světovými válkami). Významnou ztužující funkci má dobře provedená stropní konstrukce, a to i dřevěná. Nosné stěny se mohou porušit z několika příčin.
1.Nerovnoměrné sedání základové spáry bývá nejčastější příčinou
2.Nezachycené tahové síly (klenby, vadně provedené stropy, absence věnců a kleštin)
3.Přetížení zdiva
4.Snížení únosnosti materiálu zdiva (vyplavení omítky, dlouhodobé zatékání, promrzání)

Nenosné stěny
Nenosné stěny můžeme rozdělit podle funkce na dva druhy. Jednak to jsou vnitřní stěny – příčky oddělující od sebe jednotlivé místnosti, a jednak výplňové obvodní stěny – vyzdívky železobetonových nebo ocelových skeletů, obezdívky arkýřů a lodžií. Poruchy nenosných stěn jsou obvykle spojeny s nadměrnou deformací přilehlých prvků, jež je nesou nebo jsou s nimi v kontaktu.
Když mluvíme o příčkách, myslíme tím obvykle stěny o tloušťce nepřesahující 15 cm. Jaký je nosný systém, které stěny jsou nosné či nenosné – to zjistíme nejlépe z výkresů. Pokud je nemáme k dispozici, pak většinou spoléháme, že při stavbě domu byly dodrženy konstrukční zásady a zvyklosti platící v té které době. sou ale známy případy, kdy po vybourání tenké příčky o tloušťce 10 cm se zřítila klenba, pod níž příčka byla. V důsledku stavebně historického vývoje domu se někdy stává, že původně nenosné prvky jsou postupně zapojeny do systému objektu tak, že jejich odstranění může způsobit i vážné následky. Které stěny lze bezpečně odstranit, to může rozhodnout pouze odborník, který prostuduje dokumentaci domu a ověří skutečný stav pomocí sond. Konstrukce příček je závislá na době vzniku objektu a na typu stropní konstrukce. Základní principy pro opravu trhlin nenosných a nosných stěn jsou obdobné. Jen kvůli malé tloušťce zdiva používáme jiný způsob kotvení výztuže – vlepujeme ji do ložných spár zdiva pomocí speciálního tmelu.

KV                                                 Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení