Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Závady brzd a jejich projevy

Závady brzd a jejich projevy

Brzdy pískají
   Pískání brzd, které se projevuje u mnoha typů brzdových systémů a jehož odstranění řeší téměř všechny renomované firmy, vzniká vibrací mezi kovovou deskou třecího segmentu a dosedací plochou na pístu. Někteří výrobci řeší tento problém použitím brzdových destiček s nalepenou proti-vibrační fólií na vnější straně kovové plochy. Nejedná se o závadu ohrožující provoz ani funkci brzd...

Skřípání a drhnutí při brzdění 
   Velmi pronikavé skřípění a drhnutí v některém z kol je známkou, že třecí obložení brzdového segmentu (v brzdách předních kol) nebo čelisti (v brzdách zadních kol) je opotřebováno až k ocelové ploše na níž je třecí vrstva upevněna. Stane se tak většinou nedodržením intervalu kontroly obložení předepsaného výrobcem. Výrobce také předepisuje nejmenší povolenou tloušťku třecího obložení. Používání automobilu se zcela chybějícím třecím obložením na některé brzdě znamená rychlé poškození kotouče brzdy (vpředu) nebo brzdového bubnu (vzadu). Závadu je nutné odstranit ihned a současně uskutečnit kontrolu třecích obložení všech brzd. Třecí obložení vyměňujte vždy na obou brzdách jedné nápravy současně a nahraďte je jen originální díly. Je-li poškozena třecí plocha kotouče nebo bubnu, je nutné součástku dát opravit v odborné dílně přetočením na soustruhu.

Dlouhý neúčinný krok brzdového pedálu, který se při druhém sešlápnutí zkrátí
   U automobilů, které mají samočinné vymezování provozní vůle mezi třecím obložením a kovovou třecí plochou, by teoreticky nemělo k tomuto jevu vůbec docházet. Přesto se může popsaná závada objevit a dokonce mít dvě příčiny. První příčinou je ztráta funkce samo-stavu brzdy některého zadního kola (prasklá pružina, zadření apod.). Druhou příčinou může být uvolnění ložiska náboje předního kola natolik, že vikláním brzdový kotouč odsunuje brzdovými destičkami pracovní váleček a opačnou - opěrnou stranu brzdového třmenu, a tím zvětši provozní vůli brzdy. Poškozeni ložiska je však velmi nepravděpodobné. V obou případech se jedná o závadu velmi nebezpečnou, která přímo ohrožuje bezpečnost provozu a vozidlo by nesmí být používáno.

Brzdový pedál při sešlápnutí pruží - "je měkký"
   Tzv. »měkké došlápnutí« se projeví na brzdovém pedálu tehdy, když je kapalinová soustava brzd zavzdušněna. Po odvzdušnění všech pracovních válců se musí došlápnutí na pedál, po vymezení neúčinného zdvihu a pracovního zdvihu, projevit tvrdým zakončením. Je nutné zjistit příčinu zavzdušnění soustavy a odstranit ji. Zavzdušnění kapalinové soustavy může zavinit nedostatek brzdové kapaliny v zásobníku, porucha hlavního tandemového brzdového válce, porucha některého pracovního válce nebo zpěnění a odpaření vody absorbované v kapalině při jejím ohřátí dlouhým brzděním. Brzdová kapalina ztrácí předepsané vlastnosti zhruba po 2 letech a je tedy nutné ji v tomto intervalu vyměňovat a to bez ohledu na kilometrový proběh vozu.
 
Ztížené ovládání brzd při velkých mrazech
   Zjistíme-li, že při teplotách hluboko pod bodem mrazu se opožďuje brzdný účinek a pedál brzdy klade zvýšený odpor během pracovního zdvihu, jde o závadu v konzistenci brzdové kapaliny. Při velkém chladu může zhoustnout, obsahuje-li velké množství absorbované vody. Absorpce vody do brzdové kapaliny probíhá soustavně od chvíle, kdy byla soustava kapalinou naplněna. Voda kapalinu znehodnocuje, snižuje bod jejího varu a zvyšuje bod tuhnutí (míněno v Celsiově stupnici). Ke shora popsanému jevu dojde při hrubém zanedbáni předpisu výrobce vozu i kapaliny o časovém intervalu výměny kapaliny. Závada ohrožuje bezpečnost provozu a je proto nutné ji neprodleně odstranit vypuštěním původní kapaliny a naplněním kapalinou čerstvou z nového originálního balení.
 
Při sešlápnutí se brzdový pedál pomalu propadává
   Pomalé propadání stlačeného brzdového pedálu je zaviněno netěsností kapalinového systému brzd. Je doprovázeno malým únikem brzdové kapaliny při poškození potrubí hadice nebo při volném šroubení či poškození pryžové těsnící manžety v hydraulickém válci. Oprava musí být provedena neprodleně výměnnou vadné součásti nebo dotažením šroubového spoje. Dvouokruhové brzdy automobilů Nová auta umožňují při poruše brzdit vždy alespoň jedním nepoškozeným brzdovým okruhem. Ke zvýšení účinnosti zbývajícího brzdového okruhu můžeme použít i parkovací brzdu, která je mechanická.

Za mrazu se netočí zadní kola ani po uvolnění parkovací brzdy
Závadu způsobuje voda, která může proniknout do ústrojí zadních brzd nebo do lano-vodů parkovací brzdy a po zaparkování zamrznout. Většinou přimrznou brzdové čelisti zadních kol, když po zaparkování použijeme parkovací brzdu. Preventivním opatřením je předně promazat před zimním obdobím lano-vody parkovací brzdy a nepoužívat po odstaveni vozu parkovací brzdu při mrazech! Stane-li se ale, že brzda zamrzne je nutné zvednout vůz, sejmout zadní kola a uvolnit bubny oklepáváním a nahříváním (nikdy otevřeným plamenem!). Závada znemožňuje jízdu.

Nesouměrný brzdný účinek - »brzdy táhnou ke straně«
   Jelikož tlak v kapalině se šíři rovnoměrně, musíme nesouměrný účinek brzd hledat pouze v závadě vlastní brzdy na straně opačné, než na kterou se vůz při brzdění stáčí. Příčinou závady může být bud' silně zamaštěné brzdové třecí obložení (tuk, olej nebo brzdová kapalina proniknou k obložení) nebo ztráta funkce některého pracovního brzdového válce. Jelikož souměrný účinek brzd je podmínkou připuštění vozidla do veřejného provozu, musíme nalézt příčinu poruchy a závadu neprodleně odstranit. Závada velmi nebezpečně ovlivňuje bezpečnost jízdy.

    KV                                                 Ilustrační foto:Photoexpress

Přihlášení