Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Základy požární bezpečnosti staveb

Základy požární bezpečnosti staveb

Tyto předpisy stanovují základní požadavky řešení staveb:
-stavební konstrukce musí zůstat v případě požáru po požadovanou dobu stabilní, neporušené
-musí být zajištěna bezpečnost osob, které jsou v objektu, aby objekt včas opustily,
-zajistit podmínky pro co nejúčinnější zásah hasičů (zdroje vody, přístupy k objektu apod.),
-vytvořit dostatečné odstupové vzdálenosti mezi sousedními objekty, aby nedocházelo k případnému přenášení požáru.
  
   V rámci objektu se musí vytvořit menší celky, které lze při požáru případně „obětovat“, ale přitom se požár nerozšíří na další části objektu. Těmto celkům říkáme požární úseky. Při požáru v požárním pseku se vše uvnitř poškodí, shoří apod., ale požár se nedostane mimo tento vymezený prostor. Požární úsek je ohraničen požárně dělícími konstrukcemi (požární stěny, požární stropy a obvodové stěny), schopnost těchto konstrukcí plnit svoji funkci v podmínkách požáru (požární odolnost) se stanovuje v minutách.
   V požárně dělících konstrukcích musí být otvory – dveře, okna, proto se do otvorů osazují požární uzávěry, které vykazují požadovanou požární odolnost. U obvodových stěn by ale okna a dveře s požární odolností neúměrně prodražovala stavbu. Aby nedocházelo k přenosu požáru okny a dveřmi na sousední objekty, musí mít objekty dostatečné požární odstupy.
   Pro bezpečný únik osob z objektu mimo nebezpečí požáru (ale i jiná případná nebezpečí) slouží únikové cesty. Je to trvale volný komunikační prostor směřující k východu z objektu. Z každého požárního úseku mají vést alespoň dvě únikové cesty (výjimky stanoví výše uvedené předpisy). Uvnitř požárního úseku se osoby pohybují po nechráněných únikových cestách, mimo požární úsek (u rozsáhlejšího objektu) se požívá chráněná úniková cesta. Chráněná úniková cesta musí být samostatným požárním úsekem, musí být chráněna proti požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám a kouři).
   Pro protipožární zásah hasičů je nutné zajistit přístupové komunikace, které mohou končit nejméně 20 m od vchodů do objektu. Vjezdy a průjezdy mezi bloky domů musí mít nejméně předepsané rozměry. Ve výškových objektech a v objektech, které nemají v obvodových stěnách dostatečné otvory (okna), musí být zajištěny vnitřní zásahové cesty. Tyto vnitřní zásahové cesty musí umožňovat účinný, rychlý a pro hasiče i bezpečný zásah při hašení. Objekty mají být dále vybaveny požárními vodovody. Pro každý objekt musí být v předepsané vzdálenosti dosažitelný venkovní požární hydrant (nebo jemu rovnocenné zařízení). V rozsáhlejších a vybraných objektech musí být i vnitřní požární vodovod s vnitřními hydranty. Vnitřní hydranty nelze nahradit přenosnými hasicími přístroji, hasicí přístroje musí být téměř ve všech objektech bez ohledu na skutečnost, zda je či není v objektu vnitřní požární hydrant.                                                        
   Mezi sousedními objekty se může přenášet požár sáláním nebo padajícími hořícími částmi budovy. Sálání tepla brání obvodové stěny, které jsou však většinou „porušeny“ otvory (okny). Proto je nutné provést výpočty odstupových vzdáleností. Tato vzdálenost stanovuje prostor  kolem objektu, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru na sousední objekty. Zasahuje-li požárně nebezpečný prostor přes hranici stavebního pozemku (např. do sousedního pozemku), je nutné toto projednat na stavebním úřadě ve stavebním řízení (před vydáním stavebního povolení).
   U každé stavby je tedy  nutné zajistit vypracování Požárně bezpečnostního řešení stavby od specialisty projektanta (s autorizací pro požární bezpečnost staveb). Kde takového odborníka najít, vám poradí každý stavební úřad, Hasičský záchranný sbor kraje, případně každá pobočka České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

Zdroj: Abeceda bydlení 2/2002,abecedabydleni.cz

Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení