Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Vybíráme stavební parcelu

Vybíráme stavební parcelu

Nesáhněte draze vedle při výběru parcely
Vybrat vhodný pozemek, který nám bude po všech stránkách vyhovovat, opravdu není snadný úkol. Proto je třeba do konečného rozhodnutí zahrnout veškeré možné ovlivňující faktory. Nákup pozemku je nevratné rozhodnutí a vztahuje se k němu nejen úspěch či neúspěch plánované stavby, ale především její následné užívání. 

 

Hlavní faktory při výběru pozemku
Mezi faktory, které nejvíce ovlivní výběr pozemku, bezesporu patří jeho cena, dostupnost inženýrských sítí a regulační podmínky zástavby, tvar a velikost pozemku, dopravní obslužnost lokality, ale také svažitost terénu a orientace ke světovým stranám. Ceny stavebních pozemků se místně výrazně liší. Za 1 m˛ pozemku tak můžete zaplatit 90 - 100 Kč, v atraktivních lokalitách cena vyroste až k několika tisícům korun. Stavebník si proto musí předem rozmyslet, kde svůj dům hodlá postavit. Výhodný bývá i nákup pozemku od obce nebo města. Tyto úřady musí svoji nabídku stavebních pozemků určených k prodeji zveřejnit na úřední desce v souladu se zákonem o obcích a každý občan má právo o pozemek projevit zájem.
Dopravní dostupnost lokality, v níž se pozemek nachází, hraje v konečném rozhodnutí také velikou roli. V neposlední řadě rozhodují samozřejmě inženýrské sítě – možnost napojení na plynovod, elektrické vedení, vodovod a kanalizaci. K tomu je zapotřebí mít zajištěn přístup k pozemku, nejlépe po zpevněné komunikaci. Když pozemek tuto vybavenost nemá, je potřeba počítat s poměrně vysokými částkami na jejich vybudování a napojení.

Co se dozvíme na katastrálním úřadu
Před koupí pozemku si na katastrálním úřadu necháme zhotovit list vlastnictví a katastrální mapu. Z aktuálního listu vlastnictví vyčteme, zda na nemovitosti neváznou nějaká práva cizích osob. Může se jednat například o věcná břemena chůze či jízdy nebo zástavní práva. V každém případě je vhodné, aby bylo ve smlouvě vždy uvedeno, že na kupované nemovitosti neváznou žádná věcná břemena ani jiná práva třetích osob kromě těch, která jsou specifikovaná ve smlouvě. Pokud tomu tak nebude, měl by prodávající odpovídat za škodu, která tímto kupujícímu vznikne. Na snímku z katastrální mapy uvidíte, kam až se rozprostírají vaše nemovitosti a kde jsou hranice pozemků. Ne vždy odpovídá současný stav tomu skutečnému.

Může se skutečně na pozemku stavět?
Přestože prodávající může prohlašovat, že je možné na pozemku postavit dům, je lepší ověřit si tuto informaci na příslušném stavebním úřadě. Pracovníci úřadu nám po nahlášení parcelního čísla sdělí, zda je daná parcela určena v územním plánu pro zástavbu rodinnými domy. Na úřadě si můžeme zároveň zjistit, jaké úmysly má obec se sousedními parcelami. To znamená, jestli se tu plánuje například bytová výstavba nebo tu vyroste komerční objekt či pozemní komunikace. Pokud zjistíme, že jsme koupili parcelu, na které obec neplánuje výstavbu rodinných domů, nemusíme ještě zoufat. Vlastník pozemku může požádat o změnu územního plánu, o kterém rozhoduje zastupitelstvo obce. Náklady na pořízení změny plánu padají na hlavu žadatele.

Strašák jménem ochranné pásmo
Ani z listu vlastnictví nezjistíte, zda kupovaný pozemek náhodou neleží v ochranném pásmu. Ochranná pásma mohou být různého typu - kolem železnice, silnice, elektrického vedení a mohou pro vlastníka představovat různá omezení. Nejpřesnější informace získáte přímo u provozovatele těchto zařízení.

A co se ukrývá pod pozemkem?
Na první pohled dobře situovaný a upravený pozemek nemusí být pro stavbu rodinného domu ideálem. Rozhoduje totiž i to, co se skrývá pod povrchem pozemku. Znalost geologických podmínek parcely výrazně pomáhá učinit správné rozhodnutí o koupi pozemku. Jen málokdo se totiž odváží stavět na místě, kde je známa nízká únosnost podložních vrstev. Zkomplikovat stavbu může i vysoká hladina spodní vody, radonu či nebezpečí záplav vinou blízkosti vodního toku.

Obdélník - nejlepší tvar stavebního pozemku
Nejvýhodnější tvar stavebního pozemku má obdélníkový charakter, přičemž kratší strana pozemku je orientována severně - směrem k příjezdové komunikaci. Dále se doporučuje upřednostnit pozemek, kde bude možné postavit obytné místnosti domu na jihovýchod a jihozápad. Praxe ukazuje, že pro samostatně stojící rodinný dům bude stavebník potřebovat pozemek o velikosti 400 – 800 m2. Pro velké rodinné sídlo s okrasnou zahradou bude nutné pořídit pozemek s rozlohou i přes 1.000 m2. Spokojíte-li se s domem v řadové zástavbě, vystačíte s výměrou do 400 m2. S velikostí pozemku je obvykle pevně spjata i jeho cena. 

Plaťte na neutrální účet
Z výše uvedených řádků vyplývá, že proces výběru optimálního pozemku je spojen se získáním velkého množství informací. Spolehnete-li se při vyhledávání a nákupu stavebního pozemku na svůj vlastní úsudek na místo toho, abyste tuto práci svěřili renomované realitní kanceláři, potom alespoň pro sepsání kupní smlouvy využijte odborníky. Je v zájmu obou zúčastněných stran (prodávajícího i kupujícího), aby dohodnutá kupní cena byla zaplacena na tzv. neutrální účet. Vyplacení peněz prodávajícímu je pak spjato se zápisem vlastnických práv kupujícího do katastru nemovitostí. Za tímto účelem lze výhodně využít institutu notářské či advokátní úschovy, popř. služeb banky - dokumentární akreditiv.

KV                                                     Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení