Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak vyplnit formulář stavebního povolení

Jak vyplnit formulář stavebního povolení

Formulář je samozřejmě potřeba také u novostavby rodinného domu či chaty, podobně bude nutné povolení k budování podzemních staveb, žump nebo studen. Nejčastější důvod, proč již nelze dům stavět na ohlášení, ale už je nutné stavební povolení, je překročení zastavěné plochy a to nad 150 m2. Stavební povolení je nutné, pokud nesplňujete některý z požadavků pro ohlášení stavby. Proto také, než se pustíte do nějaké zásadní rekonstrukce, je nutné navštívit příslušný stavební úřad a zeptat se, co bude nutné a máte udělat. Během řízení okolo stavebního povolení vám na úřadě dají tzv. místní regulativa, která mají zabránit obludné nesourodé výstavbě, která byla ještě nedávno tak obvyklá.Ve své podstatě je ale nakonec nejlepší vyplnit formulář ve spolupráci s pracovníkem stavebního úřadu, který se pak vaším stavebním povolením bude zabývat. Nezapomeňte na to, že byrokratická mašinérie šlape všude trochu jinak a všude tak po vás mohou něco jiného chtít. Proto ve formuláři vyplňujte opravdu důkladně tyto kolonky:
Adresa příslušného úřadu
Žádat musíte na stavebním úřadě, pod který spadá pozemek, na kterém míníte stavět. Kde váš stavební úřad najdete, se zeptejte na obecním úřadě nebo hledejte na stránkách portal.gov.cz v sekci adresář - podle druhu - městské a obecní úřady. Seznam najdete také ve sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 544/2006 Sb. (Sbírka zákonů).
I. Stavebník
Zatrhněte, ohlašujete-li stavbu jako fyzická osoba (tedy soukromá osoba -jednotlivec či domácnost), fyzická osoba podnikající (tedy živnostník), nebo jako právnická osoba, pokud ohlašujete stavbu za firmu.
Na volné řádky napište své osobní nacionále  stejně tak  u firmy. Pokud stavbu ohlašuje jedna osoba, v dalším řádku zatrhněte "ne". Když stavbu ohlašuje více osob, zaškrtněte "ano" a údaje připojte na samostatném listu papíru označeném jako "Příloha".
II. Stavebník jedná
Tento bod využijí stavebníci, za něž vyřizuje ohlášení zástupce, například příbuzný nebo projektant, pak zaškrtněte políčko "je zastoupen" a do prázdných řádků napište jméno zástupce nebo název firmy, adresu a případně i adresu pro doručování. Pokud žádáte sami, pouze zaškrtněte rámeček "samostatně".
III. Údaje o stavbě a její stručný popis
Pokud chcete budovat novou nebo rekonstruovat starou stavbu, zatrhněte "nová stavba nebo její změna". O povolení můžete žádat také na soubor staveb, třeba zároveň na stavbu rodinného domu, garáže, plotu a přípojek na inženýrské sítě. Další možností jsou "podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury", tedy pokud pod pozemkem vede například vodovod a je nutné potrubí přeložit jinam. Poslední volbou jsou stavby zařízení staveniště - jde o dočasné stavby potřebné na staveništi, například kanceláře nebo WC. Dále je zde bod o územním rozhodnutí nebo souhlasu. Pro většinu staveb, které vyžadují stavební povolení, budete některý z uvedených dokladů potřebovat, v tom případě bod zaškrtněte a vyplňte datum a číslo jednací. Do volných řádků vepište stručný popis stavby, což vyčtete v projektu, tedy její označení, účel, půdorys, výšku, tvar, vzhled a členění.
IV. Místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem
Jsou to pozemky, na kterých budete stavět. Uvádí se jméno obce, v níž má být stavba umístěna, název katastrálního území, druh pozemků z hlediska využití, jejich parcelní číslo a výměra, což zjistíte v dokladech k nemovitosti, případně v katastru nemovitostí. Pod tabulkou také zaškrtněte, zda jsou pozemky, kde stavíte, vaše (stavebníka) anebo někoho cizího, s kým jste o svém záměru dohodnuti (jiného vlastníka).
Jedná se o pozemky na kterých chcete stavět a stavby na nich (takže ne ty u souseda a ani sousední pozemky
V. Sousední pozemky a stavby na nich
Zde vypište pozemky, které sousedí s těmi, na nichž budete stavět. Uvádí se vše podobně jako u pozemků dotčených stavbou. Údaje zjistíte v katastru nemovitostí. Zde se ale úřady liší: Někomu stačí, když to opíšete z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx, ale někdy to chtějí vytištěné z katastru. 
VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Jde o napojení na silnici a inženýrské sítě. Zde popište, jakým způsobem bude řešen příjezd na pozemek a připojení na vodovod, kanalizaci, plynovod, elektrickou síť a podobně.Většinou se píše: popsáno v projektové dokumentaci  VII. Rozsah a vybavení staveniště
Zde vypište seznam pozemků, které hodláte využít pro stavbu a zařízení staveniště, tedy nejen vlastní, ale případně i ty sousední, pokud přes ně budete na stavbu přijíždět, mít na nich skládku apod. Obvykle se zde nepíše nic, a úřady to obvykle nevytýkají. Ze zákona, ale máte mít na stavbě nepropustné WC, aby řemeslníci měli místo pro svoje potřeby.
VIII. Zpracovatel projektové dokumentace
Projekt smí vypracovat pouze autorizovaný technik či inženýr - toho můžete najít přes Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků - www.ckait.cz. Do řádků vepište příslušné nacionále a číslo autorizace. Nebo napište "viz příloha" a přidejte certifikaci projektanta.
IX. Provedení stavby
Stavět nebo rekonstruovat v případech, kdy je třeba stavební povolení, nelze svépomocí. Jestliže už máte vybranou stavební firmu, napište její název, případně jméno podnikatele a sídlo a IČ. Jinak pište "viz projektová dokumentace"
X. Navrhovaná stavba
Projektant musí garantovat, že stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, tedy například, že je stabilní a odolná proti požáru, navržená tak, aby neohrožovala zdraví nebo životy, a je vyřešeno nakládání s odpady a také v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Zkušení stavebníci tuto kolonku nevyplňují, protože si toto pole každý úředník stavebního úřadu vysvětluje jinak a tak se raději přímo zeptají, co zaškrtnout.  
XI. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
Zde se uvádí datum, kdy počítáte, že stavbu zahájíte a dokončíte. Orientačně se píše počátek datum přibližně 2 měsíce od data podání.
XII. Orientační náklad na provedení stavby
Předpokládaný rozpočet zjistíte od stavební firmy nebo spočítáte podle cen na trhu. Většinou to ale úředníky nezajímá.
XIII. Seznam a adresy známých účastníků řízení
To jsou přímí sousedé. Nejlépe je napsat viz příloha a přiložit seznam sousedů z katastru.
XIV. K provedení stavby má být použit sousední pozemek(stavba) Jestliže ke stavbě využijete pouze vlastní pozemky nebo stavby, v kolonce o využití sousedních pozemků zatrhněte "ne" a další již nevyplňujte. I jinak se doporučuje zatrhnout "ne", jinak budete sepisovat smlouvy s vlastníky sousedních pozemků, přes které budete jezdit a tuto smlouvu si zase každý představuje jinak.
Podpis

Velmi důrazně se doporučuje přidat k podpisu také telefon a e-mail na Vás. 100% se stane, že vás ze stavebního úřadu budou kontaktovat, protože bude něco chybět nebo bude něco špatně a Vy to tak budete moci doplnit bez zdržení dopisováním.

A důležitá věc na závěr: Chtějte po projektantovi, aby projektoval dům podle územně plánovací informace, kterou dostanete na stavebním úřadě. Ušetříte si spoustu ohromných problémů.

    KV                  Ilustrační foto:mojefoto.net

Přihlášení