Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Výstavba rezervního komínu se vám do budoucna vyplatí

Jaké vytápění a paliva použijeme teď, a jaké v budoucnosti?
  Odborníci dnes varují před závislostí na jediném zdroji vytápění, a proto všem stavebníkům doporučují výstavbu rezervního komínu. V případě, že dojde k havárii, dá se mnohem snadněji zajistit nouzové vytápění. Krb nebo kamna se rovněž bez komínu neobejdou. I když komín není tím hlavním prvkem v topné soustavě vašeho příbytku, základní principy jeho stavby mohou být užitečné všem.

   Komín se skládá z jednoho nebo více komínových průduchů, komínového pláště s příslušnými vybíracími a vymetacími otvory a sopouchy na zaústění topných těles. Může být jednovrstvý nebo vícevrstvý s komínovou vložkou. Funkce komínu, t. j. především tah v komínovém průduchu, závisí na rozdílných hmotnostech venkovního vzduchu a odváděných spalin, rychlosti větru a účinné výšky komínového průduchu. Než se dáme do stavby komínu, musíme vědět, jakou koncepci vytápění zvolit, čím vytápíme dnes a čím je možné vytápět v budoucnu a jakým způsobem můžeme docílit nezávislosti při vytápění domu?

   Komíny se dělí podle různých kritérií, a to podle vztahu k svislým nosným konstrukcím budovy (vestavěné, přistavěné, samostatně stojící), podle způsobu stavění (zděné z cihel a tvárnic, komíny monolitické a montované), podle počtu průduchů atd.. Nás nejvíce zajímá jejich účel, čili typ paliva, z něhož jsou zplodiny komínem placené. Rozdíl je zda stavíme komín pro odvod zplodin z pevných, kapalných nebo plynných paliv, důležité jsou i typy spotřebičů, které budeme používat a teplota zplodin na výstupu ze spotřebičů.

Na co si dát pozor před vlastní stavbou
    Navrhování komínů a kouřovodů upravují zvláštní normy. Stanoví požadavky pro navrhování a posuzování nových i modernizovaných komínů a kouřovodů a je nutné je dodržovat. To znamená, že komínové těleso nemůžeme různými způsoby svépomocí upravovat a vylepšovat (např. při změně způsobu vytápění) bez toho, abychom dodržovali konkrétní zásady stanovené normou.

   Na vlastní stavbu komína je důležité rozhodnout se, zda zvolíme jednodušší postup výstavby komínového systému s použitím kompatibilních stavebních dílců, nebo postavíme individuální komín. Je třeba myslet na to, že komín je dlouhodobá investice, protože by měl sloužit nejméně dvacet až třicet let. Stavebník očekává vysokou kvalitu a splnění náročných technických požadavků. Je třeba zvážit zda zvolit univerzální komínové konstrukce, abychom mohli podle momentální situace na trhu měnit palivo.

   Při návrhu polohy komínu je nutné zohlednit střešní konstrukci. Polohu komínu a umístění krokví je třeba včas vzájemně sladit. Komín musí být veden mimo krokve, a to ve vzdálenosti odpovídající předpisům. Část komínu vyčnívající nad rovinu střechy je vystavena značným náporům větru, a proto musí být stabilně postavená. Kvůli úspoře na nákladech konstrukce je vhodnější, pokud komín prochází rovinou střechy poblíž hřebene, tzn. jeho nadstřešní část je co nejkratší. Základ komínu musí odpovídat výšce komínu, základovým poměrům a dalším kritériím, které je třeba zohlednit v rámci stavební části projektu.

Založení a stavba komína
   Komín se zakládá na tvárnici uloženou v betonové maltě. Tvárnici musíme uložit tzv. do váhy v dobře vyzrálém betonu. Pak přichází na řadu uložení šamotových patek komínu. Je důležité na založené tvárnici naznačit orientačně budoucí výšku podlahy. Patka musí byt umístěna nad budoucí podlahou. Je to důležité hlavně z hlediska větrání odvětrání izolace šamotové vložky a pro odvod kondenzátu. Vyřízněte otvory pro větrací mřížky, patky založte na betonovou maltu a srovnejte do váhy pomocí gumové paličky.

   Pro samotnou stavbu komína budeme potřebovat lepidlo na tvárnice, kamnářský tmel nebo šamot. Pokud použijete šamot doporučuje výrobce přidat do směsi ještě dvě lžíce vodního skla. Na základ komínu si cvičně umístěte šamotovou vložku s vyústěním pro čištění komínu. Vložka by měla do patky zapadnout zámkem. Odměřte si vzdálenost od spodní hrany tvárnice a šířku čistícího otvoru a tu přeneste na další tvárnici. Samotný řezaný otvor však musí být větší z důvodu roztažnosti šamotové vložky. Otvor vyříznete pomocí flexi. Na základovou tvárnici pak naneste 0,5 – 1 cm lepidla a tvárnici usaďte pomocí gumové paličky. Do usazené tvárnice vložíme minerální izolaci a to vždy tak, aby dva ze tří spojů byly na stěně tvárnice. V izolaci nezapomeňte vyříznout otvor pro šamotovou vložku, kterou v zámku namažeme kamnářským tmelem a vsuneme do takto připravené tvárnice. Vytlačený tmel uvnitř vložky otřeme vlhkou houbičkou.
 
   Po dozdění poslední tvárnice přichází závěrečná část stavby. Po založení poslední tvárnice do ni vložíme izolaci. Tuto izolaci je třeba uříznou 5 cm pod vrchní hranou tvárnice a to z důvodu odvětrání. Poté je potřeba si připravit šamotové vložky komína. Jejich výšku upravíme pomocí flexi tak, aby po položení krycí desky komína převyšovala tuto desku o 6-7 cm. Po seříznutí je uložíme do komína dle předešlého postupu (namazat, zasunout, otřít). Teď již jen zbývá namazat poslední tvárnici lepidlem a položit vrchní krycí desku. A je hotovo.

KV-Ilustrační foto:Stock.XCHNG / flickr.com

Přihlášení