Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Výhody a nevýhody topení peletami

O topeništích na pevná paliva, zvláště o topeništích spalujících dřevo, se stále ještě říká že vyvíjejí hodně kouře, zápachem obtěžují okolí a nemohou být tudíž prohlášeny za topeniště s nepatrným množstvím emisí. Kromě toho vždy zůstává po spálení dřeva určité množství popele, který musí být odstraňován. To ovšem neplatí pro spalování pelet!
   Dřevěné pelety jsou při dodržování výrobní technologie a složení podle norem velmi homogenním palivem (se stálými vlastnostmi), které, spalováno v dobrém (odpovídajícím) topeništi, při hoření nevytváří kouř a nezapáchá. Při dokonalém spalování vzniká výhradně bezbarvý oxid uhličitý a voda (vodní pára) a jen nepatrné množství škodlivin (zjistitelné jen dokonalými přístroji). Při hoření vzniká také jen nepatrné množství popele, přibližně 0,5% spáleného paliva, což představuje jen cca 5 g popele na 1 kg pelet.

Přednosti dřevěných pelet
•Velkou předností dřevěných pelet – (a ostatně všech dřevěných paliv) je jejich neutralita týkající se oxidu uhličitého. Při spalování se do ovzduší uvolní jen takové množství oxidu uhličitého, které bylo do původní rostliny z ovzduší v průběhu procesu fotosyntézy zachyceno.
•Dřevo je většinou domácí, na našem území narostlou surovinou, která činí spotřebitele nezávislým na importované ropě nebo zemním plynu a tím činí i stát nezávislým na zemích vyvážejících fosilní paliva. Konečně je významná i případná náhrada a tím úspora uhlí.
•Dřevní odpady (vedlejší výrobky) zpracováním na pelety získávají nesmírně na hodnotě, zůstávají v zemi původu a řeší dosavadní problémy s likvidací těchto odpadů. Kromě toho výroba pelet vytváří nová pracovní místa.
•Doprava a manipulace s peletami je bezproblémová, dokonce je pro dopravu ve velkém možno používat stávající dopravní prostředky včetně speciálních (cisterny a auta pro dopravu krmiv). Dřevěné pelety nepředstavují nebezpečný náklad.
•Dřevěné pelety nepředstavují zdaleka takové nebezpečí pro budovu a okolí při náhodném přeplnění hořáku jako topný olej nebo zemní plyn.
•Vzhledem ke své vysoké energetické hustotě a vysoké měrné hmotnosti vystačí pelety v porovnání s ostatními pevnými biopalivy s podstatně menšími skladovacími prostory. Často stačí při skladování venku i prázdné nádrže po lehkých topných olejích (LTO), aniž by bylo zapotřebí provádět periodické bezpečností prohlídky, jako tomu bylo při skladování LTO.
•Pelety jsou skladovatelné dlouhou dobu, pokud jsou uloženy v suchu.
•Energetické výrobní náklady pelet jsou prokazatelně nižší než u fosilních paliv (LTO, zemní plyn, elektřina). Také krátké vzdálenosti od výrobce ke spotřebiteli jsou výhodou.
•Pelety jsou velmi homogenním, standardním palivem se zaručeným, nízkým obsahem vody, standardní velikosti a sypnými a zejména palivářskými vlastnostmi. To umožňuje v technicky dokonalých topeništích využívat automatiku regulace výkonu a zaručit nízkou hladinu škodlivých emisí.
•Dřevěné pelety „tečou“, a proto jejich automatizované topenářské využívání se prakticky neliší od používání LTO nebo zemního plynu.
•Dřevěné pelety podléhají nižšímu zdanění a ekologické daně běžné u fosilních paliv se jich netýkají.
•Ceny dřevěných pelet (v přepočtu na obsah využitelného tepla) jsou i v topné sezoně nižší než ceny LTO.
•Dojde-li náhodou zásoba pelet v hlavním skladu rodinného domku, lze snadno přechodné období do další velkodávky překlenout nákupem potřebného množství pelet v pytlích. Obyvatelé nemusí trpět chladem, jako je to při výpadku dodávky LTO, zemního plynu nebo elektřiny.
 
Nedostatky dřevěných pelet
•Investiční náklady kompletního zařízení pro vytápění rodinného domku peletami jsou (zatím) vyšší než zařízení na spalování LTO, zemního plynu nebo na elektřinu, a to jak u samotného automatického kotle, tak u elektronické regulace, skladu a dopravního systému pelet.
•Kotel, jeho teplosměnné plochy a popelník je nutno čas od času vyčistit.

Doporučení pro nákup dřevěných pelet
•Kupujte jen kvalitní pelety označené znamením DIN-Plus. Splnění této normy musí být potvrzeno dodavatelem paliva písemně. Kromě toho výrobce daného paliva musí být znám.
•Kupujte vždy celé potřebné množství. Hromadná dodávka, např. cisternovým autem je levnější než rozdělení dodávky po menším množství, např. v pytlích.
•Pečlivě projednejte cenové a dodací podmínky, zejména příplatek za dopravu až do vašeho skladu.
•Pozor při nákupu pelet s nižší cenou. Může se jednat o pelety s výrazně nižší kvalitou, které se někdy dováží z východní Evropy (i tyto pelety by měly mít schvalovací certifikát z místa výroby).
•Pozor na neodzkoušené (neověřené) pelety vyráběné v zemědělských výrobnách tvarovaných krmiv. Mohou obsahovat zbytky stébelnin zpracovávaných před výrobou topných briket. Tyto nestandardní pelety mohou, zejména v topeništích s malým tepelným výkonem, způsobovat problémy (jiný průběh hoření, více popele a jeho nižší teplota lepení atd.)
•Nákupní cena v letních měsících je poněkud nižší než v topném období – v říjnu a v zimě. Projednejte si s dodavatelem paliva nejvhodnější termín (letní nákup však po určitou dobu blokuje určitou sumu peněz).

KV - Ilustrační foto:rioni.cz/Stock.XCHNG

Komentáře

Peletky

To, že je kotel nutno čas od času vyčistit bych nepovažoval za nedostatek. Kdysi jsme topili uhlím a kotel se taky čistil . Je ale pravda, že od doby, co kupujeme http://www.marusik.cz/pelety máme méně práce a více místa na skladování. Navíc díky dávkovacímu systému kotlů se nemusí chodit přikládat jen případně kontrolovat. Což ale většina lidí dělá už ze zvyku.

peletky a čištění

máte pravdu, my máme kamna a dříve jsme mívali klasická krbová. Ono to čištění moc netrvá a když se dělá pravidelně, udrží se hlavně účinnost kamen! Čistíme s nástroji SIT od cominvest a kupuju jen kvalitní peletky. Protopíme daleko míň než jiní. Jednou ročně musí dojít kominík, ale tak je to všude.

Přihlášení