Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Nejčastější chyby laických zásahů do elektrických rozvodů

Zásah do hlavní domovní skříně
   Hlavní domovní skříň je zařízení, které je obvyklým místem styku distribučních rozvodů (sítě) a hlavního domovního vedení u kabelových rozvodů. Avšak i v případech, kdy je objekt připojen přípojkou, je tato skříň zařízením, kde je provedeno jištění celého připojeného objektu, místem, které limituje odběr objektu a přenesení případných důsledků poruchy na vnitřních elektrických rozvodech do distribuční sítě.
   Dojde-li přerušení dodávky elektřiny do objektu vlivem funkční činnosti pojistky (pojistek) v hlavní domovní skříni, je to znamením relativně větší závady v elektrických rozvodech, ať již vnitřní instalace či připojovaných výkonných spotřebičů. Tyto výkonové pojistky může v hlavní domovní skříni vyměňovat pouze pověřená osoba – pracovník distributora, resp. vypínat při haváriích proškolený hasič. Tyto skříně jsou proti neoprávněnému zásahu chráněny speciálním zámkem. Laik, který tuto skříň neoprávněně otevře, vystavuje sebe i okolí vysokému riziku úrazu, neboť po otevření dveří skříně jsou volně přístupné části pod napětím. Rovněž výměna nejběžněji užívaných nožových pojistek vyžaduje speciální nástroj, který nejen umožňuje vyjmutí a nasazení nožových pojistek, ale především chrání i pracovníka před úrazem elektrickým proudem. Veškeré amatérské náhrady tohoto nástroje jsou přímo životu nebezpečné. 

Zásah do jističe před elektroměrem
   Při výměně tohoto jističe je nutno vypnout přívod do hlavního domovního vedení. To znamená v převážné většině vypnout výkonové pojistky, což je oprávněna provádět pouze osoba s odbornou kvalifikací a mající oprávnění příslušného distributora. Z důvodu přehlížení rizika možnosti velmi vážného úrazu je v tomto případě často prováděn laický zásah (výměna, dotahování svorek připojujících vodiče) pod napětím bez ochranných pomůcek.
   Jistič před elektroměrem je sice v majetku majitele objektu, ale v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (Energetickým zákonem) a na něj navazujících vyhlášek se na něj vztahují přesně specifikované požadavky, neboť kromě své funkce bezpečnostní (ochrana majetku majitele – elektrických rozvodů) má i funkci limitující odběr elektřiny. Toto je důležitý prvek pro stanovení „měsíčního platu“ - jedné složky plateb odběratele dodavateli elektřiny. „Měsíční plat“ se odvozuje od proudové hodnoty jističe a od počtu jím procházejících fází. Z tohoto důvodu (a z důvodu zamezení možnosti nedovoleného odběru) je jistič před elektroměrem opatrován od dodavatele elektřiny plombou, jejíž porušení je v případě neoprávněného odstranění považováno dodavatelem elektřiny za hrubé porušení smluvních dodavatelských podmínek (smlouvy o dodávce elektřiny), které může být citelně finančně sankcionováno. Z těchto důvodů je v případě, že odběratel (či majitel nemovitosti) považuje za nutné provést zásah na tomto jističi, nutno přivolat odborného pracovníka, který má od dodavatele elektřiny v místě oprávnění tyto plomby snímat a nové osazovat.
   Zásah na jisti může být ze dvou základních důvodů. Z důvodu změny proudové hodnoty tohoto jističe – toto je nutno vždy v předstihu projednat s dodavatelem elektřiny, neboť se jedná i o změnu smluvních podmínek dodávky elektřiny, a v případě požadavku za zvýšení hodnoty proudové zatížitelnosti tohoto jističe i otázka, zda elektroinstalace za tímto jističem je na toto vyšší proudové zatížení připravená. Druhým důvodem je havárie či příznaky havárie tohoto jističe. Za příznaky je nutno považovat pach a i případné zvukové projevy vycházející z přístroje. V tomto případě je nutno okamžitě přivolat oprávněnou osobu k zásahu. Hrozí-li akutní nebezpečí (např. požáru) od poškozeného přístroje (jističe před elektroměrem) a není-li k dispozici oprávněná osoba k provedení zásahu, je možno, aby v krajním případě zásah provedla osoba s příslušným elektrotechnickým vzděláním, která nemá oprávnění od dodavatele elektřiny. Tento zásah však musí být v nejkratším možném termínu oznámen dodavateli elektřiny (příslušné služebně) současně s náležitě podloženým vysvětlením, proč k zákroku došlo. Tímto důkazem je např. původní nahrazený jistič se známkami opálení u kontaktů a podobně. V každém případě je však nutno počítat, že dodavatel bude požadovat důkaz o možnosti vzniku škody, které zásahem bylo zabráněno.

Zásahy do jištění v bytové rozvodnici
   Bytové rozvodnice jsou dnes převážně vybaveny moderními jisticími přístroji – jističi, chrániči atd. Pouze výjimečně jsou rozvodnice vybaveny pojistkami. Pojistkové jištění dávalo větší prostor pro laické zásahy, které téměř vždy znamenaly ohrožení bezpečnosti. Různé laické „opravy“ pojistkových patron znamenal obvykle přetěžování vodičů a případnou iniciaci požáru, zvláště bylo-li vedení uloženo na hořlavém podkladu. Rovněž náhrada jističe, který stále odpojuje některý z obvodů, přístrojem s vyšší proudovou zatížitelností bez prověření možnosti obvodu je značným hazardem.
    Dále je často laický zásah do bytové rozvodnice prováděn, aniž by byl vypnut jistič před elektroměrem, například z důvodu, že bytová rozvodnice je umístěna v místě, kde není bez použití umělého osvětlení dobrá viditelnost a toto osvětlení zajišťuje světelný obvod napájení z této rozvodnice. Neúmyslný dotyk nástrojem, šroubovákem, zvláště není-li určen pro elektromontážní práce, má za následek zásah elektrickým proudem a citelnou ránu nebo vznik úrazu.

Hlavní chyby při zásazích do zásuvek a spínačů
   Při amatérské montáži zásuvek velmi často dochází k záměně svorek k připojení fázového vodiče a vodiče s ochrannou funkcí. Tato chyba je zvláště závažná u starších rozvodů (systém sítě TN-C) s „dvouvodičem“ pro jednofázový rozvod a třífázový rozvod provedený „čtyřvodičem“. Mezi velmi nebezpečné zásahy se řadí i snahy „opravit“ poškozené zásuvky. Tyto přístroje je nutné při poruše vždy vyměnit za nové.
   Klasickou problematikou je laická oprava „vytržené zásuvky ze zdi. Zde se velmi často užívá různých dodatečných způsobů upevnění od méně nebezpečných (při sádrování) až po velmi nebezpečné (upevňování pomocí hřebíků). V těchto případech je vždy nutná celková oprava včetně nového upevnění přístrojové krabice. Při amatérském zapojování světelných zdrojů dochází často k opačnému zapojení, to znamená, že fázový vodič není zaveden do spínače, ale do svítidla, takže i při vypnutém stavu jsou ve svítidle části pod napětím, což přináší riziko při jakémkoli zásahu (výměna světelného zdroje, výměna svítidla apod.)

KV  Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení