Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Hlavní závady elektrických rozvodů v panelovém bytě

Nástrahy starých paneláků
   Vybavení elektrickým zařízením je nutno navrhnout a provést minimálně v rozsahu Změny 2 ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. S ohledem na vlastnosti vodičů s jádry z hliníku, zajištění možnosti výměny opotřebovaných přístrojů v budoucnosti a s ohledem na to, že u bytových rozvodů se neprovádějí periodické revize, použije se zásadně vodičů s jádry z mědi.
   Projekty bytových domů vypracované do roku 1988, podle kterých byla realizována hromadná bytová výstavba, nesměly přesahovat určené cenové limity. Z tohoto důvodu byly v těchto projektech elektrická zařízení a rozvody navrhovány v minimálním rozsahu připuštěném v příslušné normě ČSN. V mnoha případech bylo podhodnocení životnosti stavební části příčinou volby řešení elektrických rozvodů. Klasických případem bylo ukládání elektrických rozvodů do podlah. Takto bylo u prvních typů panelových bytových domů řešeno i vytápění, které je v současné době velkým problémem.

Hlavní závady elektrických rozvodů v bytech panelových domů
Z hlediska užitnosti a funkčnosti:
•nízká proudová zatížitelnost jednotlivých obvodů;
•nedostatečný počet obvodů;
•časem se zhoršující bezpečnost elektrických rozvodů a zařízení (postupné prořezávání izolace u přívodů k zárubňovým spínačům od ostrých otřepů uvnitř zárubně);
•nedostatečný počet zásuvek v bytech;
•absence některých obvodů v původním řešení (např. pro automatickou pračku);
•vysoká opotřebovanost stávajících elektrických rozvodů a přístrojů;
•minimální přizpůsobitelnost stávajících elektrických rozvodů;
•značné množství úprav stávajících rozvodů o různé úrovni odbornosti (vedené snahou rozšířit stávající elektrický rozvod).

Příčina závady

Důsledek závady
Nevhodné ukládání vodičů elektrických rozvodů v bytech, např.a) do podlah sousedních bytůb) do podlah vlastního bytuc) do dutin stropuNedbalá montáž elektrických rozvodů v prostoru instalačního bytového jádra ·         nemožnost jeho výměny bez omezení práv uživatele sousedního bytu·         snížená ochrana před neoprávněným odběrem či zásahem·         nemožnost opravy či rozšíření vedení bez značného zásahu do podlahy·         problematická možnost výměny vodiče·         ohrožení elektrických rozvodů při poruše vodovodních systémů a jejich oprav
Užití vodičů s jádry z Al s průřezem menším než 10 mm² v podmínkách bez periodických kontrol ·         „tečení“ jader vodičů ve spojích mající za důsledek:a) sníženou spolehlivost a vysoké množství závadb) zvýšené nebezpečí úrazu osobc) možnou iniciaci požáru
Užití sítě systému PEN (vodiče s kumulovanou funkcí PE a N) u vodičů s průřezem menším než 10  mm² (měděných) nebo 16  mm² (hliníkových)  podstatné snížení bezpečnosti osob před úrazem elektrickým proudem; zvláště nebezpečné při kombinaci s Al vodiči – toto nebezpečí se zvláště) projevuje při montážích na kovovém vodovodním potrubí, kdy při přerušení vodiče PEN toto potrubí vodič PEN náhodně nahrazuje
Absence proudových chráničů u obvodů se zvýšeným nebezpečím úrazu (elektrické pračky umístěné v koupelnách, koupelnové zásuvky atd.) a absence pospojování zvýšené nebezpečí úrazu osob, dosavadní ochrana pomocí např. upozornění atd. je iluzorní. V některých variantách byt. jader B3 je zásuvka umístěna ve vzd. 550 mm od vany, tj. v zóně 2, což je z hlediska bezpečnosti zcela nevyhovující
Nízký počet zásuvkových vývodů v jednotlivých prostorách bytů (zvláště v kuchyních) a jejich nevhodné situování dané preferováním stavební soustavy před užitnou hodnotou přetěžování stávajících zásuvek s nebezpečím vzniku požáru (od zásuvek, prodlužovacích šňůr a jejich rozboček) a nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nízká variabilnost elektrických rozvodů daná stavební soustavou a minimalizací rozsahu ·         nadměrné užívání prodlužovacích rozvodů zvyšujících riziko požáru·         vysoká četnost neodborných zásahů zvyšující riziko úrazu elektrickým proudem a požáru

    

       KV                                                Ilustrační foto: freedigitalphotos.net

Přihlášení