Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod

Proces čištění ve třech částech
Tam, kde není možnost napojit obydlí na veřejnou kanalizační síť, nebo tam, kde by náklady na vybudování kanalizační přípojky byly příliš vysoké, se dnes také stále častěji prosazují domovní čistírny odpadních vod. Princip jejich činnosti je v zásadě stejný jako u velkých klasických čistíren. Čištění odpadních vod je prováděno aerobně biologickým způsobem, při němž je organická hmota rozkládána směsí mikroorganismů potřebujících ke svému životu kyslík ze vzduchu.
  Celý proces čištění probíhá obvykle ve třech fázích. V prvé části se provádí hrubé předčištění, při němž se od odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. V druhé fázi, tzv. aerobním stupni, dochází k vlastnímu biologickému čištění s následným oddělením kalu od vyčištěné vody. Posledním stupněm čistícího procesu je pak přenos produktů čištění (kalu a vyčištěné vody) do prostor určených pro jejich skladování a jejich následné další zpracování.

Domovní čistírna řízená počítačem
Díky technologickému pokroku jsou dnes vyráběné domovní čistírny odpadních vod dodávány v plastové nádrži jako kompaktní blokové jednotky řízené počítačem. Všechny tři fáze čištění probíhají automatizovaně v jedné jednotce, a uživatel pouze na displeji umístěném buď přímo u čističky nebo vyvedeném až do místnosti uvnitř domu kontroluje správnou funkci zařízení. Volbou příslušných programů vybírá požadovaný režim činnosti čističky (režim plného zatížení, přerušovaného zatížení, víkendového zatížení aj.).
   Malé čističky se obvykle umisťují buď na či přímo do septiku, slouží pak jako předřazovací nádrž, a nebo mají vlastní předřazovací nádrž pro primární sedimentaci kalu. Pak není existence septiku vůbec nutná a čistička se umísťuje do samostatné jámy.
   Napojení čističky na přívod a odvod závisí na místních podmínkách a požadavcích uživatele. Pokud jde o zápach, některé čističky mají parotěsné víko, které nedovolí zápachu uniknout do okolí, jež lze ještě doplnit pachovým filtrem. Levnější možností je podobně jako u septiků odvětrání prostoru čističky potrubím vyvedeným do přiměřené výšky.

Čističky s s kontinuálním a diskontinuálním průtokem
Dle způsobu čištění jsou dnes malé čistírny vyráběny ve dvou základních provedeních. Prvním jsou domovní čistírny s biofiltry nebo biodisky, kde aerobní část čištění je realizována formou různých systémů biofiltrů a biokontaktorů, na něž jsou pevně přisedlé mikroorganizmy a odpadní voda přes ně prochází a tak se jimi pročišťuje. V poslední době se u malých čističek stále více využívá způsob čištění používaný u větších čistíren odpadních vod. Aerobní fáze probíhá v tzv. aktivační nádrži, v níž je směs mikroorganismů s odpadní vodou aktivována (okysličována) vzduchovými bublinkami, jež vytvářejí trysky umístěné na dně nádrže. Tím se v nádrži po určité době zdržení odpadní vody vytváří vločky kalu, které jsou těžší než voda a proto klesají na dno a tak v horní části nádrže vzniká vyčištěná voda. Dle průtoku odpadních vod lze tedy domácí čističky rozdělit na systémy s kontinuálním a systémy s diskontinuálním průtokem.  
 Určitou kombinací systému s kontinuálním a diskontinuálním průtokem je řešení, kde předřazovcí nádrž (nádrž pro primární usazování kalu) plní zároveň vyrovnávací funkci, kdy nárazové přítoky z domácností jsou akumulovány a postupně mamutkou surové vody (vzduchovým čerpadlem) po zachycení hrubých nečistot přečerpávány do aktivační nádrže, kde dochází k biologickému čištění aktivovaným kalem ve vznosu.

Na co se zaměřit při výběru čističky
Doporučení při výběru vhodného typu domovní čistírny lze shrnout do několika hlavních bodů. Dobrá čistička by měla splňovat:
- účinnost čištění min. 95% (měří se dle redukce BSK – biologické spotřeby kyslíku)
- nehlučný chod
- spotřeba energie menší než 1kWh/m³ vyčištěné vody - parotěsnost (vyloučí zápach v okolí)
- dlouhodobá funkce bez přítoku splašků
- schopnost zvládnout nárazový přítok (denní množství v průběhu asi čtyř hodin)- bezobslužný provoz a minimální nároky na údržbu
- žádná mimořádná opatření pro zimní provoz
- malé nebo žádné nároky na odborný servis
- použití výhradně nekorodujících materiálů
- skladování odpadních produktů čištění (přebytečného kalu) na několik týdnů, raději ale měsíců provozu s možností jejich jednoduchého vytěžení bez použití fekálního vozu
- automatická kontrola správné funkce čistírny (nejlépe s přenosem signálu do viditelného místa v nemovitosti).

Je nutno dodat, že u malých domovních čistíren je největší problém soulad se zákonem o vodách, resp. otázka kam s vyčištěnou, tedy správně podle tohoto zákona jen s předčištěnou odpadní vodou.
Do dešťové kanalizace, pokud je v obci vybudována, vodohospodářský orgán vypouštění obvykle povolit nechce. Kanalizace není vodotěsná a předčištěná voda z domovních čističek není zajištěna bakteriologicky, a pro její zasakování do podzemních vod je nutno získat vodoprávní povolení. To jsou schopni někteří výrobci zajistit! Jako jedno z řešení (které dnes tuzemští výrobci čističek již také nabízejí) se jeví možnost propojení jednotlivých domovních čistíren v obci sběrným potrubím, kterým se pak veškerá předčištěná voda svede do jednoho výústního místa, které pak slouží k centrální kontrole kvality vypouštěné vody. 

  KV                                                                         Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení